برچسب: فروش جو جوین

  • فروش علوفه جوین | 09900035008

    فروش علوفه جوین ادامه مقاله علوفه: هزینه های باروری نیتروژن کود نیتروژن از منابع مختلفی به دست می آید: نیترات آمونیوم (0-3-0)، اوره (46-0-0)، آمونیاک بی آب (82-0-0) و نیترات اوره آمونیوم ( (32 -0-0) حتی دیامونیوم فسفات  دارای 18 درصد نیتروژن است. هنگامی که قیمت کود نیتروژن را تعیین می کند، مهم این است […]